องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 214 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 5 ต.ค. 2563 ]93
162 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 5 ต.ค. 2563 ]94
163 ประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]250
164 ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 12 ส.ค. 2563 ]260
165 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2563 ]267
166 ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 4 ส.ค. 2563 ]253
167 ผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนและการจัดระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน [ 30 ก.ค. 2563 ]249
168 ฐานข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ปราชญ์ หมู่ 8 บ้านโนนดินหอม [ 20 ก.ค. 2563 ]234
169 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกัน 3 โรค [ 17 ก.ค. 2563 ]250
170 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 15 มิ.ย. 2563 ]240
171 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 14 พ.ค. 2563 ]249
172 สื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 7 เม.ย. 2563 ]255
173 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 17 ก.พ. 2563 ]264
174 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 12 ก.พ. 2563 ]238
175 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2561 [ 11 ก.พ. 2563 ]239
176 ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]239
177 การรายงานควบคุมภายใน อปท. [ 3 ก.พ. 2563 ]234
178 ประกาศแสดงเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]240
179 แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลหลุบคา ประจำปี 2563 [ 1 ก.พ. 2563 ]248
180 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การเก็บขน ขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๓ [ 8 ม.ค. 2563 ]249
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11