องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวตำบลหลุบคารณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน

    รายละเอียดข่าว

เนื่องด้วยปัจจุบันปัญหาขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน ของเรามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี หากไม่มีการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องและเหมาะสม จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนในชุมชนไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เช่น ส่งกลิ่นเหม็นทำให้รำคาญและเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค นอกจากนี้ยังทำให้สภาพแวดล้อมใกล้เคียงเสื่อมโทรมประกอบกับนโยบายรัฐบาลได้ประกาศให้เรื่องขยะเป็นนโยบายแห่งชาติในการดำเนินการบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ ดังนั้น เพื่อให้การลดปริมาณขยะจากต้นทางในชุมชนครัวเรือน และให้การบริหารจัดการจัดเก็บขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงขอเชิญชวนประชาชนในตำบลหลุบคา ร่วมกันรณรงค์จัดการขยะในครัวเรือน ดังเอกสารแนบท้ายนี้    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวตำบลหลุบคารณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา