องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

    รายละเอียดข่าว

ด้วยจังหวัดชัยภูมิ ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ขึ้น เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ตลอดจนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้งประโยชน์ต่อการรักษา การอนุรักษ์และการใช้สมุนไพรไทยและสมุนไพรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ โดยน้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้มาปรับใช้ และให้รายงานผลการดำเนินโครงการฯตามระยะเวลาที่กำหนด  ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงขอประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยดำเนินการปลูกสมุนไพร จำนวน 23 ชนิด ในวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕66 ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา รายชื่อมีสมุนไพรดังรายละเอียดแนบท้ายนี้    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
 
รายชื่อสมุนไพร
    วันที่ลงข่าว
: 29 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา