องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด

    รายละเอียดข่าว

         องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด เนื่องด้วยในพื้นที่ตำบลหลุบคา ร้อยละ 80 ทำการเกษตรโดยเฉพาะ อ้อย รองลงมา คือ ข้าว เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุกๆปี (อ้อย) หรือหลังเก็บเกี่ยว (ข้าว) เกษตรกรจะทำการเผาใบอ้อยและตอซังข้าวเพื่อง่ายต่อการผลิต แต่มีผลกระทบในวงกว้าง ทั้งเรื่องฝุ่นละอองและอินทรียวัตถุในดินลดน้อยลงทำให้ชั้นดินแข็งตัว ประกอบกับในช่วงฤดูแล้งของทุกปี พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบปัญหาอัคคีภัยและหมอกควันไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤติมลพิษทางอากาศ ทำให้ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน และถือเป็นสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ำ

         ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลหลุบคา ลดการเผากำจัดใบอ้อย ขยะมูลฝอยในชุมชน การเผาพื้นที่ทางเกษตรกรรม และการเผาพื้นที่รกร้าง ทั้งนี้อาจหาวิธีการกำจัดโดยวิธีอื่น แทนวิธีการเผากำจัด เช่น การอัดใบอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลเพื่อเป็นเชื้อเพลิง การอัดฟางก้อนสำหรับเป็นอาหารสัตว์ รวมถึงวิธีการใช้สารย่อยสลาย การไถกลบตอซังข้าว/ข้าวโพด/ซากวัชพืช การทำปุ๋ยหมัก การคัดแยกขยะ เป็นต้น

                                                                                                 ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
 
แผ่นพับรณรงค์ PM 2.5
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา