องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง รายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2566

    รายละเอียดข่าว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กตามระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai School lunch เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ และมีปริมาณที่เพียงพอ ทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมการบริโภคผัก และผลไม้หรือขนมหวาน ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบรายการอาหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงประกาศรายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน 2566 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง รายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา