องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนชาวตำบลหลุบคา รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกโดยการใช้ถุงผ้าหรือตระกร้าแทน

    รายละเอียดข่าว

เนื่องด้วยปัจจุบันปัญหาขยะในชุมชนของเรามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะปัญหาขยะถุงพลาสติก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย  หากไม่มีการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องและเหมาะสม จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนในชุมชนไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ประกอบกับนโยบายรัฐบาลได้ประกาศให้เรื่องขยะเป็นนโยบายแห่งชาติในการดำเนินการบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้  ดังนั้น เพื่อให้การลดปริมาณขยะจากต้นทางในชุมชนครัวเรือน และให้การบริหารจัดการจัดเก็บขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวตำบลหลุบคารณรงค์ใช้ถุงผ้าหรือตะกร้า  แทนการใช้ถุงพลาสติก ในการซื้อและใส่สินค้า เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน จากการย่อยสลายของขยะถุงพลาสติก  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนชาวตำบลหลุบคา รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกโดยการใช้ถุงผ้าหรือตระกร้าแทน
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา