องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดทำแผน/แนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ของ อบต.หลุบคา ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2561 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2561 จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ส่วนที่ 1 -2- ส่วนที่ 1 บทนำ ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบันนับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้นซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นทุกปี เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใสและมีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการจะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไปโดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตซึ่งถือเป็นที่มาของการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งนี้คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆเพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 นั้น เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใสมีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมและเสมอภาคทำให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขึ้น เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใสและมีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ส่วนที่ 2 -3- ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 1.1 การสร้างจิต สำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.1.1(1)โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล 1.1.1(2)โครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 1.1.2(1)มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.1.3(1)กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรท้องถิ่น 5,000 - - - 5,000 - - - 5,000 - - - - 10,000 - - 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 1)โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 2)โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 3)โครงการปลูกผักริมรั้ว 10,000 20,000 - 10,000 20,000 - 10,000 20,000 - 10,000 20,000 - ไม่ใช้งบประมาณ 1.3 การสร้างจิต สำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 1)โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลหลุบคา 2)กิจกรรมพาเด็กเข้าวัดทุกวันพระ - - 20,000 - 20,000 - 20,000 - ไม่ใช้งบประมาณ รวม จำนวน 5 โครงการ 3 กิจกรรม 35,000 55,000 50,000 60,000 -4- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 1)มาตรการออกคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ถือปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 2.2มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 1)มาตรการออกคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ถือปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 2.3มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักกาบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1)โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน 2)กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3)มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ - - - - - - - - - - - - ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 2.4การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 1)กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 2)กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น - - - - - - - - ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 2.5มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 1)กิจกรรมการทำข้อตกลงระหว่างข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และ การบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี - - - - ไม่ใช้งบประมาณ รวม จำนวน 2 มาตรการ 4 กิจกรรม 1 โครงการ - - - - -5- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 1)กิจกรรมปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตำบลหลุบคาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2)กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 3)โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ - - - - - - - - - - - - ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 3.2การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 1)โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 2)กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์อบต. 3)มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4)โครงการ อบต.เคลื่อนที่ - - - 10,000 - - - 10,000 - - - 10,000 - - - 10,000 ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1)มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2)ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี 3)การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน - - - - - - - - - - - - ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ รวม จำนวน 2 มาตรการ 3 โครงการ 5 กิจกรรม - 20,000 20,000 20,000 -6- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 1)กิจกรรมการจัดทำควบคุมภายใน ในระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร 2)กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตำบลหลุบคา - - - - - - - - ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 4.2การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 1)กิจกรรมการแต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบตรวจรับงานจ้าง - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 4.3การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 1)โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 300,000 300,000 300,000 300,000 4.4เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 1)กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต - - - - ไม่ใช้งบประมาณ รวม จำนวน 1 โครงการ 4 กิจกรรม 300,000 300,000 300,000 300,000 -7- ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลำดับที่ 1 1. ชื่อโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล 2. หลักการและเหตุผล ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม การสร้างกำลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรทุกตำแหน่งมีความรู้ในขอบเขต ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องว่าด้วยจรรยา วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้น ตลอดจนมีความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมสำหรับตำแหน่งหน้าที่ การพัฒนาบุคลากรในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กร ทั้งในด้านความรู้ว่าด้วยเรื่องวินัย การรักษาวินัย กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ คุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมจรรยา รวมถึงศิลปะการเป็นผู้นำ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรในสำนักงานให้มีความรู้ในทุก ๆ ด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถนำความรู้มาพัฒนาส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ทำอย่างมีพลัง การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้ข้อบังคับ กฎระเบียบที่บัญญัติไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใช้ในการดำเนินชีวิตมีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 3.๒ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ให้รู้จักการทำงานเป็นทีมมีความสามัคคีภายในองค์กร 3.๓ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 4. เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 5. พื้นที่ดำเนินการ วัดในพื้นที่ตำบลหลุบคา -8- 6. วิธีการดำเนินการ 6.1.เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 6.2.ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่ดำเนินการอบรม 6.3.ดำเนินการอบรมตามกำหนดการ 6.4.ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 7.ระยะเวลาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 8.งบประมาณ 5,000.- บาท 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 10. ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและ พนักงานจ้าง ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ในเนื้อหาวิชาที่ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ -9- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลำดับที่ 2 1. ชื่อโครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 2. หลักการและเหตุผล ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม การสร้างกำลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรทุกตำแหน่งมีความรู้ในขอบเขต ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องว่าด้วยจรรยา วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้น ตลอดจนมีความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมสำหรับตำแหน่งหน้าที่ การพัฒนาบุคลากรในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กร ทั้งในด้านความรู้ว่าด้วยเรื่องวินัย การรักษาวินัย กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ คุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมจรรยา รวมถึงศิลปะการเป็นผู้นำ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรในสำนักงานให้มีความรู้ในทุก ๆ ด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถนำความรู้มาพัฒนาส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ทำอย่างมีพลัง การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้ข้อบังคับ กฎระเบียบที่บัญญัติไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใช้ในการดำเนินชีวิตมีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 3.๒ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ให้รู้จักการทำงานเป็นทีมมีความสามัคคีภายในองค์กร 3.๓ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 4. เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 5. พื้นที่ดำเนินการ สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา -10- 6. วิธีการดำเนินการ 6.1.เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 6.2.ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่ดำเนินการอบรม 6.3.ดำเนินการอบรมตามกำหนดการ 6.4.ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 7.ระยะเวลาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 8.งบประมาณ -ไม่ใช้งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 10. ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและ พนักงานจ้าง ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ในเนื้อหาวิชาที่ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ -11- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลำดับที่ 3 1. ชื่อโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 2.หลักการและเหตุผล กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ในด้านการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของการปฏิรูประบบราชการ ภายใต้กรอบของระบบการบริหารจัดการแนวใหม่เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามัคคีและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล การให้บริการที่ดี และมีคุณภาพต้องอาศัยกลยุทธ์ ทักษะที่จะทำให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ ซึ่งสามารถกระทำได้ตั้งแต่ก่อนการติดต่อ ระหว่างการติดต่อและหลังการติดต่อ การบริการที่ดีจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้มาติดต่อรับบริการเกิดความประทับใจ และสร้างภาพลักษณ์ อันจะส่งผลในการให้บริการต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป ซึ่งองค์การบริการส่วนตำบลหลุบคาตระหนักถึงการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว โดยได้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการรับชำระภาษีที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ชำระภาษีมาชำระภาษีมากขึ้น องค์การบริการส่วนตำบลหลุบคา จึงจัดทำโครงการออกบริหารจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (บริการรับชำระภาษี)ขึ้น โดยองค์การบริการส่วนตำบลหลุบคา จัดบริการรับชำระภาษีแก่ประชาชนภายในเขตพื้นที่ จำนวน 10 หมู่บ้าน เพื่อรับชำระภาษีโรงเรือนละที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย เป็นการบริการประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชน ทำให้เกิดความพึงพอใจ และสร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้ชำระภาษี ต่อไป 3.วัตถุประสงค์ 3.1. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษี และเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น 3.2. เพื่อบริการประชาชน และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน 4. เป้าหมาย 1) ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 2,006 ราย 2) ผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 1,003 ราย 5.สถานที่ดำเนินการ จำนวน 10 หมู่บ้านตำบลหลุบคา -12- 6. วิธีการดำเนินการ 6.1. จัดทำแผนการออกให้บริการประชาชนแต่ละหมู่บ้านภายในเขตตำบลหลุบคา 6.2. แจ้งหนังสือเรียนเวียน ปิดประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผ่านทาง หอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านและทางเว็บไซด์ อบต.หลุบคา และรถเคลื่อนที่ 6.3. รวบรวมเอกสารและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม 6.4. ออกให้บริการรับชำระภาษีแก่ประชาชนภายในเขตตำบลหลุบคาตามแผนที่กำหนดไว้ 6.5. ติดตามและประเมินผล 7.ระยะเวลาการดำเนินงาน ห้วงเดือน มกราคม - มีนาคม ของทุกปี 8.งบประมาณ 10,000 บาท 9.ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - งานการเงินและบัญชี 10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 10.1. ประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี และค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นและอบต. มีรายได้เพิ่มขึ้น 10.2. ประชาชนได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการให้บริการและเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ -13- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลำดับที่ 4 1. ชื่อ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 2.หลักการและเหตุผล เนื่องจากงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ต้องละเอียด รอบคอบและต้องดำเนินการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของ ทางราชการ ซึ่งปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และต้องศึกษาระเบียบ แนวทางการปฏิบัติให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 3.วัตถุประสงค์ 3.๑ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเงินงบประมาณ เป็นบุคลากรที่มีมาตรฐานในด้านความรู้ ความคิด ประสบการณ์ทั้งส่วนของข้อกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ และกรณีศึกษาต่าง ๆ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 3.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ และมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวกับงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุในระบบ GFMIS และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ได้อย่างถูกต้อง 3.๓. การบริหารงานการเงิน การคลังและพัสดุ จะต้องสอดรับกับนโยบายรัฐและองค์กร อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ประหยัดและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อจะรองรับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก 3.๔.เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีความกล้าแสดงออก ให้ความคิดเห็น ซักถามประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการทำงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการทำงานร่วมกัน 4.เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และประชาชนที่สนใจเข้าร่วม 5.พื้นที่ดำเนินการ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ -14- 6. วิธีดำเนินการ 6.1.เขียนโครงการ/กิจกรรมและเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมกรรม 6.2.ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่ดำเนินการอบรม 6.3.ดำเนินการอบรมตามกำหนดการ 6.4.ประเมินผลกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 7. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 8. งบประมาณดำเนินการ 20,000 บาท 9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานเงินงบประมาณ ในด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ -15- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลำดับที่ 5 1. ชื่อ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลหลุบคา 2. หลักการและเหตุผล สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะการเป็นอยู่ของบุคคลในหน่วยงานตลอดถึงเด็กและเยาวชน ขาดการอบรม สั่งสอนให้ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงทำให้เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาดังกล่าว ไม่เข้าใจ ขาดความรู้ หลงทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ทำความผิดถึงขั้นถูกลงโทษและถูกจับกุมดำเนินคดีส่งเข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรมที่เป็นแหล่งหล่อหลอมจิตใจ เห็นว่าการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมและการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและการตอบปัญหาธรรม บรรยายธรรม ตลอดถึงการเข้าอบรมทักษะการปฏิบัติหน้าที่ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักสิ่งใดควรทำ ไม่ควรทำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับเป็นคนดีมีคุณธรรม นำไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข 3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เด็กและเยาวชนสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใช้ในการดำเนินชีวิตมีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 3.๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักการทำงานเป็นทีมมีความสามัคคีในหมู่คณะ 3.๓ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในจิตใจ 4. เป้าหมาย เด็กและเยาวชนในตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 5. พื้นที่ดำเนินการ วัดในพื้นที่เขตตำบลตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 6. วิธีการดำเนินการ 6.1.เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 6.2.ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่ดำเนินการอบรม 6.3.ดำเนินการอบรมตามกำหนดการ 6.4.ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ -16- 7.ระยะเวลาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 8.งบประมาณ -ไม่ใช้งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษาฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 10. ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กและเยาวชน ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ในเนื้อหาวิชาที่ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ -17- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลำดับที่ 6 1. ชื่อ กิจกรรมพาเด็กเข้าวัดทุกวันพระ 2. หลักการและเหตุผล เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน บุคคลตั้งแต่เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไป ทั้งระดับครอบครัว ล้วนแต่เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตมากมาย ต่างใช้ชีวิตโดยความประมาท ไม่ได้ยึดหลักธรรมทางศาสนา ทั้งที่เราทุกคนสามารถที่จะนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังตัวอย่างจากคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแนะนำว่า ต้นคดปลายตรงยังใช้ได้ “คนที่ประมาทในเบื้องแรกแต่ภายหลังไม่ประมาท ยังจะทำให้โลกสว่างไสวได้ ดังพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกแล้ว” ซึ่งหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาดังกล่าว สามารถนำมาใช้ในการดำรงตนหรือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เข้ามารุมเร้าภายในจิตใจ อีกทั้งผลกระทบจากภายนอกโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ แม้กระทั่งการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตก หรือปัญหาทางด้านยาเสพติด ปัญหาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย และที่สำคัญที่สุดคือ ความเป็นปัจเจกบุคคลในสังคมสูงขึ้น ผู้คนเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียว อบต.หลุบคาส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดี มีศีลธรรม จึงได้จัดทำกิจกรรมนำเด็กและเยาวชนเข้าวัดทุกวันพระและสอนธรรมศึกษาขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมปฏิบัติธรรม เข้าวัด ฟังธรรม ทุกวันพระและวันสำคัญทางศาสนา เพื่อช่วยให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กเยาวชน และประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัด เล็งเห็นประโยชน์ของการเข้าวัด การฟังพระธรรมเทศนา รวมถึงร่วมกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามสืบต่อไป 3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมปฏิบัติธรรม เข้าวัด ฟังธรรม 3.2 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ในการทำนุบำรุงศาสนา 3.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความสำคัญของ “วัด” ในการเป็นฐานในการนำหลักธรรมไปพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 3.4 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 3.5 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ในการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 4. เป้าหมาย เด็กและเยาวชนในตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ -18- 5. พื้นที่ดำเนินการ วัดในพื้นที่ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 6. วิธีการดำเนินการ 6.1.เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 6.2.ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่ดำเนินการอบรม 6.3.ดำเนินการอบรมตามกำหนดการ 6.4.ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 7.ระยะเวลาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 8.งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 10. ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กนักเรียน ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ในเนื้อหาวิชาที่ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ -19- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลำดับที่ 7 1. ชื่อมาตรการออกคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ถือปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต 2. หลักการและเหตุผล หน้าที่หลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สำคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการกำกับดูแลโดยองค์กรที่มี อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนทำให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนอาจจะมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระทำในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทั้งฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในการต่อต้านการทุจริต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงได้มีมาตรการออกคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ถือปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ขึ้น 3.วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อเป็นการกระตุ้นฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 3.2 เพื่อให้ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 3.3 เพื่อเป็นช่องทางผลักดันและป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร 4.เป้าหมาย ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 5.พื้นที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 6. วิธีดำเนินการ 6.1 ออกคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ถือปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต 6.2 ทำหนังสือแจ้งเวียนทุกสำนัก กอง 6.3 ดำเนินการยึดถือปฏิบัติฯ 6.4 ประเมินผลกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ -20- 7. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 8. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 10.1 บุคลากรในองค์กรไม่มีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระทำในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 10.2 เกิดภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเกิดการตระหนักและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ -21- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลำดับที่ 8 1. ชื่อมาตรการออกคำสั่งให้ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง ถือปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 2. หลักการและเหตุผล หน้าที่หลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สำคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการกำกับดูแลโดยองค์กรที่มี อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนทำให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนอาจจะมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระทำในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่เกิดความโปร่งใส เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทั้งฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในการให้บริการประชาชนหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงได้มีมาตรการออกคำสั่งให้ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง ถือปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ขึ้น 3.วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อเป็นการกระตุ้นฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 3.2 เพื่อให้ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นธรรม และโปร่งใส 3.3 เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้มารับการบริการ และเกิดความเป็นธรรมทุกฝ่าย 4.เป้าหมาย ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 5.พื้นที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 6. วิธีดำเนินการ 6.1 ออกคำสั่งให้ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง ถือปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 6.2 ทำหนังสือแจ้งเวียนทุกสำนัก กอง 6.3 ดำเนินการยึดถือปฏิบัติฯ 6.4 ประเมินผลกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ -22- 7. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 8. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 10.1 บุคลากรในองค์กรไม่มีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระทำในลักษณะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมเกิดความโปร่งใส 10.2 เกิดความเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้มารับการบริการ และเกิดความเป็นธรรมทุกฝ่าย -23- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลำดับที่ 9 1. ชื่อมาตรการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน 2. หลักการและเหตุผล พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตราที่ ๕๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ได้วางกรอบแนวทาง การบริหารราชการไว้ว่า การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ควรมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน มีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพื้นที่โดยเข้าถึงสิทธิประโยชน์อันพึงจะได้รับต่อรัฐ โดยในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื้อหาของงาน คืองานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่งผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆงานสงเคราะห์คนชราคนพิการและทุพพลภาค งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตามโครงการส่งเสริมการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ การเข้าถึงสวัสดิการและการช่วยเหลือของรัฐอย่างทั่วถึง งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักปลัด จึงได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุง การให้บริการ ลดขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 3. วัตถุประสงค์ 3.๑ เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อราชการของประชาชน ให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบริการของหน่วยงาน ทำให้สนองความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ 3.๒ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงงานบริการของรัฐ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 3.๓ เพื่อทราบถึงความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 3.๔ เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจ ในการให้บริการของภาครัฐ -24- 4. เป้าหมาย ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหลุบคา จำนวน 10 หมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป 5. พื้นที่ดำเนินการ ในเขตพื้นที่ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 6. วิธีการดำเนินการ 6.1 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 6.2 ประกาศกำหนดขั้นตอนการรับเรื่องงานสวัสดิการสังคม และอื่น ๆ 6.3 ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 6.4.๑ จัดทำป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6.4.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 6.4.๓ จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ 6.4.๔ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารช่องทางต่าง ๆ 6.4.๕ จัดทำตู้รับฟังความคิดเห็น 6.4.๖ จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจ 6.5 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ (แบบสอบถาม) 6.6 สรุปและติดตามประเมินผล 6.7 รายงานผล ต่อผู้บังคับบัญชา 7. ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 10.๑ประชาชนในเขตพื้นที่ และประชาชนทั่วไปได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 10.๒ เกิดความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล หลุบคากับประชาชน 10.๓ งานสวัสดิการสังคมได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ ให้กับประชาชนได้รับทราบ อย่าง รวดเร็วถูกต้อง 10.๔ พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน -25- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลำดับที่ 10 1. ชื่อกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 2. หลักการและเหตุผล การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนแล้ว จิตอาสาถึงเป็นผู้ให้การสนับสนุนราชการ เป็นผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่งเพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ เพื่อเป็นการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่นอาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้โดยการยกย่องชมเชย การมอบโล่ การประกาศเกียรติคุณการประกาศชื่อทางสื่อมวลชนเป็นต้นดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงจัดทำกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ขึ้น 3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนที่บำเพ็ญประโยชน์ประพฤติปฏิบัติตนช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 3.2 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ 3.3 เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 4.เป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ตำบลหลุบคาที่บำเพ็ญประโยชน์ประพฤติปฏิบัติตนช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 5. พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 6.วิธีการดำเนินการ 5.1 เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 5.2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทั่วกัน 5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบำเพ็ญประโยชน์ประพฤติปฏิบัติตนช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 5.4 ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 5.5 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร -26- 7.ระยะเวลาดำเนินการ ในห้วงปีงบประมาณ 8.งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 10.ผลลัพธ์ 10.1 ประชาชนมีความภาคภูมิใจในการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 10.2 เป็นเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ประพฤติปฏิบัติตนช่วยเหลือกิจการสาธารณะ และชุมชน -27- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลำดับที่ 11 1. ชื่อกิจกรรมการทำข้อตกลงระหว่างข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2. หลักการและเหตุผล ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนหากข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่งเพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ เพื่อเป็นการยืนยันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดีในการบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงจัดทำกิจกรรมการทำข้อตกลงระหว่างข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น 3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 3.2 เพื่อเป็นการปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ 3.3 เพื่อให้องค์กรและประชาชนในพื้นที่เกิดความผาสุก ความสามัคคี โปร่งใสและเป็นธรรม 4.เป้าหมาย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 5. พื้นที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ -28- 6.วิธีการดำเนินการ 5.1 เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 5.2 จัดทำเอกสารแจ้งเวียนเพื่อทราบ 5.3 ทำข้อตกลงระหว่างข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 5.4 ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 5.5 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร 7.ระยะเวลาดำเนินการ ในห้วงปีงบประมาณ 8.งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 10.ผลลัพธ์ 10.1 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 10.2 องค์กรและประชาชนในพื้นที่เกิดความผาสุก ความสามัคคี โปร่งใสและเป็นธรรม -29- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลำดับที่ 12 1. ชื่อกิจกรรมปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตำบลหลุบคา 2. หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยที่กำหนดไว้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) -(8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดไว้ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง จะต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูเพื่อให้การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตำบลหลุบคาและประชาชนทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงจัดทำปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตำบลหลุบคาขึ้น 3. วัตถุประสงค์ 3.1. เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้ 3.2. เพื่อเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 3.3. เพื่อให้การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 4.เป้าหมาย ประชาชนตำบลหลุบคาและประชาชนทั่วไป 5. พื้นที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 6.วิธีการดำเนินการ 5.1 เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 5.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและผู้รับผิดชอบ 5.3 จัดทำเอกสารแจ้งเวียนเพื่อทราบ 5.4 ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 5.5 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร -30- 7.ระยะเวลาดำเนินการ ในห้วงปีงบประมาณ 8.งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 10.ผลลัพธ์ 10.1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 10.2. หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร 10.3. สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง -31- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลำดับที่ 13 1. ชื่อกิจกรรมจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน 2. หลักการและเหตุผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนภายในกรอบอำนาจหน้าที่ และโดยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 69/1 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงจัดทำกิจกรรมจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนขึ้น 3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นคำร้องเรื่องราวร้องทุกข์ได้ 3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนในพื้นที่ที่มีความเดือดร้อน หรือประสบปัญหา ในการเป็นช่องทางเพื่อขอรับความช่วยเหลือ 3.3 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเกิดความเท่าเทียม เสมอภาคโปร่งใส 4.เป้าหมาย ประชาชนตำบลหลุบคาและประชาชนทั่วไป 5. พื้นที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 6.วิธีการดำเนินการ 6.1 เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 6.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 6.3 จัดทำเอกสารแจ้งเวียนเพื่อทราบ 6.4 ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม -32- 6.5 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร 7.ระยะเวลาดำเนินการ ในห้วงปีงบประมาณ 8.งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 10.ผลลัพธ์ 10.1. ผู้ปฏิบัติรับเรื่องราวร้องทุกข์ปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 10.2. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ และสามารถแก้ไขความเดือดร้อนได้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ -33- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลำดับที่ 14 1. ชื่อ โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 2. หลักการและเหตุผล จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ด้านการศึกษา ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ล้วนแล้วเป็นหน้าที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับรากหญ้ามากที่สุด และเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลของ อบต. การจัดทำแผนตำบลของ อบต. การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนผู้เป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ได้รับทราบข่าวสาร มีส่วนรับรู้แสดงความคิดเห็น ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ยังได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่าง ๆ คือ ส่วนการคลังได้ให้บริการรับชำระภาษีท้องที่และภาษีอื่น ๆ และส่วนโยธาให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ โดยประสานงาน หน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผู้บริหาร ซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ดังกล่าวด้วย 3.วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล หลุบคา 3.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 3.3 เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษีอื่น ๆ 3.4 เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐานและบริการอื่น ๆ -34- 3.5 เพื่อประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ประชาชนทราบ 3.6 เพื่อสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้ 3.7 เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้บริการประชาชนนอกพื้นที่ 4. เป้าหมาย ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จำนวน 10 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 วัน 5. วิธีดำเนินการ 5.1 เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 5.2 จัดประชุมพนักงานส่วนตำบลเพื่อวางแผนการให้บริการ ออกคำสั่ง/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 5.3 ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 5.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยใช้เสียงตามสาย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ส่งหนังสือแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ และใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 5.5. ออกพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนตามกำหนดการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 5.5.1 จัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2562-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 5.5.2 รับชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษีอื่น ๆ 5.5.3 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปการต่าง ๆ และตอบปัญหาของประชาชน 5.5.4 สรุปชี้แจงและแถลงนโยบายของผู้บริหารให้ประชาชนทราบ 6. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 7. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จำนวน 10 หมู่บ้าน 8. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา -35- 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 10.1. ประชาชนได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของตนเองเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จัดทำแผนงานต่อไป 10.2. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการมารับบริการการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษีอื่น ๆ 10.3. ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที 10.4. ประชาชนได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 10.5. ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล -36- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลำดับที่ 15 1. ชื่อโครงการ ออกประชาคมในการจัดทำแผนท้องถิ่นสี่ปี ๒. หลักการและเหตุผล ในการดำเนินการจัดทำแผนชุมชนนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาของหมู่บ้านหรือชุมชนให้ได้ตามความต้องการของประชาชนและสามารถดำเนินการได้จริง โดยประโยชน์ที่ได้รับต้องยึดประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงได้จัดการเวทีประชาคมทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนา 4 ปีให้แก่ ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อได้แผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๓. วัตถุประสงค์ ๓.๑ เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็น และการจัดทำแผนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปดำเนินการได้จริง ๓.๒ เพื่อให้ได้แผนชุมชนที่สามารถดำเนินการให้เกิดประโยชน์แท้จริงแก่หมู่บ้านและชุมชน ๓.๓ เพื่อให้สามารถนำแผนชุมชนไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ๓.๔ เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน ๔. เป้าหมาย ผู้นำชุมชนและประชาชนจำนวน 10 หมู่บ้าน 5. พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 6. วิธีการดำเนินการ 6.๑ จัดประชุมชี้แจง ผู้นำชุมชน และ ส.อบต.หลุบคา และเตรียมความพร้อม 6.๒ จัดตั้งคณะวิทยากรพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการประชาคม และเก็บข้อมูล 6.๓ จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล 6.๔ รายงานผลการดำเนินการประชาคม และการจัดทำแผนชุมชนต่อผู้บริหาร 7. ระยะเวลาดำเนินการ ในห้วงเดือนตุลาคมของทุกปี -37- 8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 10.๑ ประชาชนสามารถร่วมมือกันจัดทำแผนชุมชน สามารถนำไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 10.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถทำได้จริงและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่หมู่บ้านและชุมชน 10.๓ มีแผนชุมชน และนำไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ แบบยั่งยืน -38- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลำดับที่ 16 1. ชื่อกิจกรรมการจัดทำควบคุมภายในในระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ๒. หลักการและเหตุผล กิจกรรมการควบคุมเป็นวิธีการต่างๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดหรือออกแบบเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการควบคุมภายในมีการออกแบบให้ มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไวในกระบวนการของกิจกรรมการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบ ดังนั้นการกำหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและนำมาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพโดยปัจจัยต่างๆ ซึ่งส่งเสริมให้มีองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่นๆ มีประสิทธิผลในหน่วยงาน หรือทำให้การควบคุมที่มีอยู่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น หรือบุคลากรให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งการค้นหาและนำเอาวิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงจัดทำควบคุมภายในในระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ๓. วัตถุประสงค์ ๓.๑ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๓.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานและรายงานทางการเงิน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา ๓.๓ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึงนโยบายของหน่วยรับตรวจ ๔. เป้าหมาย สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการฯ และกองการเกษตร 5. พื้นที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 6. วิธีการดำเนินการ 6.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละสำนัก กอง 6.2 จัดทำเอกสารแจ้งเวียนเพื่อทราบ 6.3 ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 6.4 รายงานผลการควบคุมภายในเสนอต่อผู้บริหาร 7. ระยะเวลาดำเนินการ ในห้วงปีงบประมาณ -39- 8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 10.1 ทำให้การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 10.2 สามารถป้องกันความสูญเสียของทรัพยากรขององค์กร 10.3 สามารถรายงานผลทางการเงินมีความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ 10.4 การปฏิบัติราชการด้านต่างๆสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ -40- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลำดับที่ 17 1. ชื่อกิจกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตำบลหลุบคา ๒. หลักการและเหตุผล กิจกรรมการควบคุมเป็นวิธีการต่างๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดหรือออกแบบเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการควบคุมภายในมีการออกแบบให้ มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไวในกระบวนการของกิจกรรมการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบ ดังนั้นการกำหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและนำมาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพโดยปัจจัยต่างๆ ซึ่งส่งเสริมให้มีองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่นๆ มีประสิทธิผลในหน่วยงาน หรือทำให้การควบคุมที่มีอยู่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น หรือบุคลากรให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งการค้นหาและนำเอาวิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงจัดทำกิจกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตำบลหลุบคาในระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ๓. วัตถุประสงค์ ๓.๑ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๓.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานและรายงานทางการเงิน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา ๓.๓ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึงนโยบายของหน่วยรับตรวจ 3.4 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตำบลหลุบคา ๔. เป้าหมาย สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการฯ และกองการเกษตร 5. พื้นที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 6. วิธีการดำเนินการ 6.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละสำนัก กอง 6.2 จัดทำเอกสารแจ้งเวียนเพื่อทราบ 6.3 ดำเนินการกิจกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามโครงการ/กิจกรรม 6.4 รายงานผลการควบคุมภายในเสนอต่อผู้บริหาร -41- 7. ระยะเวลาดำเนินการ ในห้วงปีงบประมาณ 8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 10.1 ทำให้การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 10.2 สามารถป้องกันความสูญเสียของทรัพยากรขององค์กร 10.3 สามารถรายงานผลทางการเงินมีความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ 10.4 การปฏิบัติราชการด้านต่างๆสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ -42- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลำดับที่ 18 1. ชื่อกิจกรรมการแต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบตรวจรับงานจ้าง ๒. หลักการและเหตุผล ด้วยการตรวจรับพัสดุเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งในการจัดซื้อพัสดุและการจัดจ้างทั่วไปที่ไม่ใช่การจ้างก่อสร้าง เพราะหากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังไม่ได้ตรวจรับและลงนามในบันทึกการตรวจรับพัสดุแล้ว จะนำพัสดุดังกล่าวเข้าบัญชีควบคุมพัสดุ หรือจะนำพัสดุดังกล่าวไปใช้งานไม่ได้ ซึ่งในการตรวจรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และข้อกำหนดเงื่อนไขในสัญญา เพราะหากทำการตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญา หรือตรวจรับโดยขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทำให้ราชการต้องได้รับความเสียหายหรือเสียประโยชน์แล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจถูกตรวจสอบและถูกตั้งกรรมการสอบสวนความรับผิดในทางวินัย ทางแพ่ง ฯลฯ ได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงแต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบตรวจรับงานจ้าง ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำหน้าที่ตรวจรับพัสดุอย่างถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบ ๓. วัตถุประสงค์ ๓.๑ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจรับงานจ้าง ๓.๒ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓.๓ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๔. เป้าหมาย โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานใน 10 หมู่บ้าน 5. พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลหลุบคา 6. วิธีการดำเนินการ 6.1 สำรวจรายชื่อตัวแทนในแต่ละหมู่บ้านที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการ 6.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 6.3 จัดทำเอกสารแจ้งเวียนเพื่อทราบ 6.4 ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 6.5 รายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร -43- 7. ระยะเวลาดำเนินการ ในห้วงปีงบประมาณ 8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 10.1 เกิดความโปร่งใสของการปฏิบัติราชการ และบรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 10.2 สามารถป้องกันและลดความเสียหายของโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 10.3 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และเกิดความหวงแหนในทรัพยากร รวมทั้งการดูแลรักษาสิ่งต่างๆที่ได้จัดทำขึ้น -44- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลำดับที่ 19 1. ชื่อโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. หลักการและเหตุผล ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม การสร้างกำลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรทุกตำแหน่งมีความรู้ในขอบเขต ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องว่าด้วยจรรยา วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้น ตลอดจนมีความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมสำหรับตำแหน่งหน้าที่ การพัฒนาบุคลากรในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กร ทั้งในด้านความรู้ว่าด้วยเรื่องวินัย การรักษาวินัย กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ คุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมจรรยา รวมถึงศิลปะการเป็นผู้นำ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรในสำนักงานให้มีความรู้ในทุก ๆ ด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถนำความรู้มาพัฒนาส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ทำอย่างมีพลัง การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้ข้อบังคับ กฎระเบียบที่บัญญัติไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. วัตถุประสงค์ ๓.๑ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ๓.๒ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดเอาไว้ ๓.๓ เพื่อสร้างความธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ ในการบริการประชาชนในพื้นที่ ๔. เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 5. พื้นที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 6. วิธีการดำเนินการ 6.1สำรวจรายชื่อผู้ต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรม 6.2 จัดทำคำสั่งให้บุคลากรเข้าร่วม 6.3 ดำเนินการเข้าร่วมการฝึกอบรม 6.4 รายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร -45- 7. ระยะเวลาดำเนินการ ในห้วงปีงบประมาณ 8. งบประมาณ 300,000 บาท 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 10.2 เกิดการบริหารบ้านเมืองที่ดีและมีธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ ในการบริการประชาชนในพื้นที่ -45- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลำดับที่ 20 1. ชื่อกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต 2. หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยที่กำหนดไว้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) -(8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดไว้ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง จะต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูเพื่อให้การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงจัดทำกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตขึ้น 3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหลุบคาให้มีความรู้และความเข้าใจ ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 3.2 เพื่อสร้างและเชื่อมประสานเครือข่ายประชาชนในการต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ และสร้างจิตสำนึกการตระหนักรับรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นช่องทางผลักดันและป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคม 4.เป้าหมาย ประชาชนตำบลหลุบคาและประชาชนทั่วไป 5. พื้นที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา -46- 6.วิธีการดำเนินการ 6.1 เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 6.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 6.3 จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร 7.ระยะเวลาดำเนินการ ในห้วงปีงบประมาณ 8.งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 10.ผลลัพธ์ 10.1. ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 10.2. เกิดภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเกิดการตระหนักและเฝ้าระวังการ ทุจริตในพื้นที่ แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ขนาด กลาง . ๒. สถานที่ตั้งสำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ - หมู่ที่10 ถนน - ตำบล หลุบคา อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36150 โทรศัพท์044-056345 โทรสาร 044-056346 เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น WWW.Lupka.go.th ๓. จำนวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,485 คน 1,890 ครัวเรือน ๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 81 ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม 10 หมู่บ้าน/ชุมชน) ๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 17,924,838.03 บาท -รายได้จากเงินอุดหนุน 7,891,642 บาท ๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 25,816,480.03 บาท ๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน 38 คน ๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน 20 คน 9. ผลการประเมินตนเอง คะแนนที่ได้รวมทั้งสิ้นจำนวน คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) มิติที่ 1 (45 คะแนน) มิติที่ 2 (70คะแนน) มิติที่ 3 (40คะแนน) มิติที่ 4 (45 คะแนน) รวม (200 คะแนน) 43 25 24 42 134 รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 10. ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวมะลิวรรณ พานตะศรี ตำแหน่ง รองปลัด อบต. สถานที่ติดต่อ อบต.หลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150 โทรศัพท์ 044-056345 โทรสาร 044-056346 โทรศัพท์มือถือ 089-5841807 E-mail mali_p2710@hotmail.com -2- ส่วนที่ ๒ ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โปรดกรอกข้อมูลมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม มิติที่ 1 – 4 และใส่เครื่องหมาย ( / ) ในช่องที่มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมสาระสำคัญ พร้อมทั้งระบุคะแนน มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รวม 45 คะแนน 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน) รายละเอียดการจัดทำแผน ระดับคะแนน 5 (10-12 ข้อ) 4 (8-9 ข้อ) 3 (6-7 ข้อ) 2 (4-5 ข้อ) 1 (1-3 ข้อ) 0 ( - ) 1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1)โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล 2)โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ ( / ) 1) ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน ( / ) 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ( / ) 3) ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ ( / ) 4) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ ( / ) 5) ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรืออำนาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด ( / ) 6) ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและบรรยากาศในการทำงาน ( / ) 7) มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ( / ) 8) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ ทำงานรวดเร็ว เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลสำเร็จของงาน ( / ) 9) มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กันอยู่เสมอ ( ) 10) การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด ( ) 11) การแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากการดำเนินงานของหน่วยงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม ( / ) 12) มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 10 ข้อ ระดับคะแนน 5 รายละเอียดการจัดทำแผน ระดับคะแนน 5 ( 2 ข้อ) 3 ( 1 ข้อ) 0 ( - ) 1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ (1)มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ ( / ) 1) กำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง ( / ) 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 ข้อ ระดับคะแนน 5 รายละเอียดการจัดทำแผน ระดับคะแนน 5 (7 ข้อ) 4 (5-6 ข้อ) 3 (3-4 ข้อ) 2 (2 ข้อ) 1 (1 ข้อ) 0 ( - ) 1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ (1)กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ ( / ) 1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ( / ) 2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ( / ) 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (/ ) 4)มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (/ ) 5) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ( / ) 6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ( ) 7) มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอพพลิเคชัน เพื่อเกิดความตระหนักในการดำรงตนตามกรอบของกฎหมาย รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 6 ข้อ ระดับคะแนน 4 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (15 คะแนน) รายละเอียดการจัดทำแผน ระดับคะแนน 5 (มีโครงการ) 0 (ไม่มีโครงการ) 1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1)โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 2)โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ ( / ) เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน.....2..โครงการ ระดับคะแนน 5 รายละเอียดการจัดทำแผน ระดับคะแนน 5 (2 ข้อ) 3 (1 ข้อ) 0 ( - ) 1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1)โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 2)โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ ( / ) 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ( / ) 2) พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 ข้อ ระดับคะแนน 5 รายละเอียดการจัดทำแผน ระดับคะแนน 5 (มีโครงการ) 0 (ไม่มีโครงการ) 1.2.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1)กิจกรรมส่งเสริมปลูกผักริมรั้ว ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ ( / ) ขับเคลื่อนการดำเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน ...1....โครงการ ระดับคะแนน 5 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (15 คะแนน) รายละเอียดการจัดทำแผน ระดับคะแนน 5 (3 ข้อ) 4 (2 ข้อ) 3 (1 ข้อ) 0 (-) 1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1)โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลหลุบคา 2)กิจกรรมพาเด็กเข้าวัดทุกวันพระ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ ( / ) 1) นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( / ) 2) นำหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสมไปปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเ

    เอกสารประกอบ

แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดทำแผน/แนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ของ อบต.หลุบคา ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา