องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย [ 11 มิ.ย. 2562 ]231
142 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]233
143 ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในตำบลหลุบคา(วัดป่าโพธิ์ชัยวนาราม) [ 15 มี.ค. 2562 ]267
144 ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในตำบลหลุบคา [ 15 มี.ค. 2562 ]234
145 ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตำบลหลุบคา [ 21 ก.พ. 2562 ]240
146 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]247
147 ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 3 ม.ค. 2562 ]239
148 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลกระทบจากการเผาตอซังอ้อย [ 13 ธ.ค. 2561 ]227
149 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ได้รับค่าจ้าง ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2561 [ 6 มิ.ย. 2561 ]231
150 ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 4 ก.ย. 2560 ]284
151 แจ้งการประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2560 [ 8 พ.ค. 2560 ]229
152 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]229
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารง่น [ 4 ม.ค. 2560 ]219
154 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) [ 12 ต.ค. 2559 ]382
155 รณรงค์รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล [ 21 พ.ค. 2559 ]259
156 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2558 [ 2 พ.ค. 2559 ]238
157 ประกาศใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]231
158 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 8 ก.พ. 2559 ]251
159 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ [ 2 ก.พ. 2559 ]263
160 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ขยะอันตราย [ 2 ก.พ. 2559 ]252
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9