องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 163 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 สื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 7 เม.ย. 2563 ]234
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 17 ก.พ. 2563 ]254
123 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 12 ก.พ. 2563 ]229
124 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2561 [ 11 ก.พ. 2563 ]230
125 ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]229
126 การรายงานควบคุมภายใน อปท. [ 3 ก.พ. 2563 ]225
127 ประกาศแสดงเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]229
128 แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลหลุบคา ประจำปี 2563 [ 1 ก.พ. 2563 ]239
129 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การเก็บขน ขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๓ [ 8 ม.ค. 2563 ]236
130 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]242
131 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]254
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]248
133 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 1 ก.ค. 2562 ]233
134 การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก [ 26 มิ.ย. 2562 ]228
135 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 12 มิ.ย. 2562 ]238
136 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย [ 11 มิ.ย. 2562 ]227
137 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]227
138 ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในตำบลหลุบคา(วัดป่าโพธิ์ชัยวนาราม) [ 15 มี.ค. 2562 ]259
139 ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในตำบลหลุบคา [ 15 มี.ค. 2562 ]228
140 ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตำบลหลุบคา [ 21 ก.พ. 2562 ]235
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9