องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]44
22 ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 โดยการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ในพื้นที่ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 31 มี.ค. 2566 ]2215
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง รายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]87
24 ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลหลุบคาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อลดโลกร้อน [ 27 มี.ค. 2566 ]119
25 เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 20 มี.ค. 2566 ]30
26 ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 สมัยแรก [ 21 ก.พ. 2566 ]26
27 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 สมัยแรก [ 21 ก.พ. 2566 ]21
28 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]81
29 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]20
30 ประชาสัมพันธ์ คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2566 ]60
31 ประชาสัมพันธ์ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ม.ค. 2566 ]46
32 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]73
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 23 ม.ค. 2566 ]53
34 ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]70
35 ประชาสัมพันธ์ คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 9 ม.ค. 2566 ]60
36 ประชาสัมพันธ์ ขั้้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 5 ม.ค. 2566 ]131
37 ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]130
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง นโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล (No Gift Policy)) [ 27 ธ.ค. 2565 ]59
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 27 ธ.ค. 2565 ]51
40 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]21
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9