วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมประตูหน้าต่างสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงพื้นที่ภายนอกรอบบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง