วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบคา หมู่ที่ ๑ (สายหลุบคา - โคกไพรวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบคา หมู่ที่ ๑ (สายหลุบคา - นายายควร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ (สายหอถัง SML-ถนนทางหลางหมายเลข ๒๐๑) ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ (สายโนนศิลา - ภูดิน) ตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ ๒ (หน้าบ้านนายบัวฮอง เขียวสุย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลพร้อมออกแบบ จำนวน ๑๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ (สายโนนดินหอม - ชัยบาดาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง