วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าฉาก ผ้าประดับในการจัดกิจกรรมและงานพิธีต่างๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง