วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับ กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ (สายบ้านโนนดินหอม - โปร่งแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง