วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ทุกวันทำการ) รวม ๒๑ วัน ตามจำนวนเด็ก ๑๐๕ คน ๆละ ๒๐ บาท/คน/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลหลุบคาและเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ( วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กผู้ด้อยโอกาสและยากจนที่เช้ารับการอบรมเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา จากทุกหมู่บ้าน ในเขตตำบลหลุบคา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ (ทุกวันทำการ) รวม ๑๔๒ วัน ๆ ละ ๙๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องแต่งกายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เกษตร เครื่องพ่นยา จำนวน ๒ เครื่อง (ชนิดสะพายหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง