วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบไม่มีฝาปิด) หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อพันธุ์ไม้,ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุปลูก เพื่อใช้ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลหลุบคา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลหลุบคา จำนวน ๗ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (ทุกวันทำการ) รวม ๑๐๙ วัน ตามจำนวนเด็ก ๕๕๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อน้ำยาพ่นยุงและทรายกำจัดยุงลาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บค - ๔๐๙๖ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน (แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แก้วน้ำ) สำหรับโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อกระเป๋าเอกสารสำหรับโครงการอบรมศึกษาดูงาน จำนวน ๘๐ ใบ ราคาใบละ ๒๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง