วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ (สายหอถัง SML-ถนนทางหลางหมายเลข ๒๐๑) ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ (สายโนนศิลา - ภูดิน) ตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ ๒ (หน้าบ้านนายบัวฮอง เขียวสุย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลพร้อมออกแบบ จำนวน ๑๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ (สายโนนดินหอม - ชัยบาดาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗ (สายทางสามแยกด้านข้างวัดป่าฯ - สระเกล็ดลิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗ (นายทางสามแยกสะเดาหวาน - นานายคำสิงห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗ - บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบคา - บ้านโนนศิลา - บ้านภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)