วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ADV ขาว - ดำ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา ประจำเดือนธันวาคม ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ทุกวันทำการ) รวม ๑๘ วัน ตามจำนวนเด็ก ๑๐๗ คนๆละ ๒๐ บาท/คน/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลหลุบคา จำนวน ๗ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ทุกวันทำการ) รวม ๑๐๙ วัน ตามจำนวนเด็ก ๕๗๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ทุกวันทำการ) รวม ๒๑ วัน ตามจำนวนเด็ก ๑๐๕ คน ๆละ ๒๐ บาท/คน/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลหลุบคาและเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ( วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กผู้ด้อยโอกาสและยากจนที่เช้ารับการอบรมเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา จากทุกหมู่บ้าน ในเขตตำบลหลุบคา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ (ทุกวันทำการ) รวม ๑๔๒ วัน ๆ ละ ๙๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องแต่งกายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง