วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2562
จ้างเกรดปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ ๓ (สายทางสระเกล็ดลิ่น - นานายยุทธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (สายเลิงทุ่ม - ห้วยหวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเกรดปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๕ ที่นั่งเพื่อเดินทางไป - กลับตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
โครงการจ้างออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗ - บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘