วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับ กองส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๔๐ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดพิธีรับมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเหล่ากาดย่า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหลุบคา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง