วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าฉาก ผ้าประดับในการจัดกิจกรรมและงานพิธีต่างๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมหลังคาบริเวณที่ล้างจานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กเล็ก อายุ ๓ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จำนวน ๔๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรบ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ (สายโปร่งแจ้ง - นาครึม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ (สายด้านข้างวัดแสงทองฆราวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายสะเดาหวาน - นานายคำสิงห์ หมู่ที่ ๗ บ้านโสกหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง