วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลุบคา หมู่ที่ ๑ (สายหลุบคา - โคกไพรวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลุบคา หมู่่ที่ ๑ (สายหลุบคา - นานายควร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๐ สายห้วยหวาย - เลิงทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รอบหมู่บ้านเหล่ากาดย่า หมู่ที่ ๙ บ้านหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างวางท่อระบายน้ำ (ลำห้วยหวาย) บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบคา หมู่ที่ ๑ (สายหลุบคา - โคกไพรวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบคา หมู่ที่ ๑ (สายหลุบคา - นายายควร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง