วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอร์รี่สำหรับรถเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๔๕ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านโสกหว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ทุกวันทำการ) รวม ๒๑ วัน ตามจำนวนเด็ก ๘๗ คน ๆ ละ ๒๐ บาท/คน/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินพร้อมทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กเล็กผู้ด้อยโอกาสและยากจนที่เข้ารับการอบรมเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา จากทุกหมู่บ้าน ในเขตตำบลหลุบคา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ทุกวันทำการ) รวม ๑๕๒ วัน ๆ ละ ๙๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านโสกหว้า
21  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าเกษตร
21  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบคา - บ้านโนนศิลา - บ้านภูดิน
21  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗ - บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘