วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2561
ซื้อทรายอะเบรทและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์แปรงฟัน (๑ ชุด ประกอบด้วย แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ) จำนวน ๑๐๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
9  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง