วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลหลุบคา จำนวน ๗ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (ทุกวันทำการ) รวม ๑๐๙ วัน ตามจำนวนเด็ก ๕๕๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อน้ำยาพ่นยุงและทรายกำจัดยุงลาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บค - ๔๐๙๖ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน (แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แก้วน้ำ) สำหรับโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อกระเป๋าเอกสารสำหรับโครงการอบรมศึกษาดูงาน จำนวน ๘๐ ใบ ราคาใบละ ๒๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๕ ที่นั่ง เพื่อเดินทางไป - กลับ ณ จังหวัดจันทบรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายธวัช พลเสนา ถึง สี่แยกโรงเหล้าชัยภูมิ
13  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ ๖ (สายรอบวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง