วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2562
จ้างเกรดปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๕ ที่นั่งเพื่อเดินทางไป - กลับตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
โครงการจ้างออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗ - บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘
13  ธ.ค. 2561
โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านหลุบคา - บ้านโนนศิลา - บ้านภูดิน
3  ธ.ค. 2561
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
28  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗
12  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอร์รี่สำหรับรถเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๔๕ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านโสกหว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)