วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการปฏิบัติธรรม บูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารว่าง,อาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการหลุบคาร่วมใจ รักษาคลองสวย น้ำใส ทุกคูคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและไฟกระชาก สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟขนาด ๑ Kva จำนวน ๒ เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
วัสดุประกอบการอบรม จำนวน ๘๐ ชุด ๆ ละ ๑๐๐ บาท ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ผลิตอ้อยให้กับเกษตรกร
1  มิ.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๕ ที่นั่ง/คน จำนวน ๒ คัน ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท/คัน เพื่อเดินทางตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ผลิตอ้อยให้กับเกษตรกร ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อำเภอลำปรายมาศ และอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ (เฉพาะวันทำการ) รวม ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง