วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าเกษตร
21  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบคา - บ้านโนนศิลา - บ้านภูดิน
21  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗ - บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘
13  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับแรงดัน ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง