วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน เพื่อเดินทางไป - กลับ ตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและเทคนิคการตลาดยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนน (สายหลุบคา - โนนศิลา) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือแบบสังเคราะห์ความถี่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง