วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างฝายดิน บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โคกไพรวัน หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายประเคน - บ้านนางละมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โึคกไพรวัน หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายประเคน - นางบัวลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ สายหอถังประปา SML - ทางหลวง ๒๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อยางนอกรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บค ๔๐๙๖ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๗๘๑๐ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อธงชาติ และ ธง ว.ป.ร. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายคุ้มน้อย - โปรงแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๕ ที่นั่ง/คัน จำนวน ๒ คัน เพื่อเดินทางไป - กลับ ตามโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเยาวชนต้นกล้าตำบลหลุบคา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือศูนย์พอเพียงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง