วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าเกษตร (สายรอบวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู๋ที่ ๖ (สายบ้านนางดงพอง - ห้วยอีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับ กองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างโครงการย้ายหอถังประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเวที พร้อมเครื่องเสียง และจัดเตรียมสถานที่ฯ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลการเล่นเกมส์ นันทนาการ และวัสดุในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง