วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปั้มลมสายพาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นขนาด ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์แบบไฟเบอร์กลาส จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง