วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗ (สายทางสามแยกด้านข้างวัดป่าฯ - สระเกล็ดลิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗ (นายทางสามแยกสะเดาหวาน - นานายคำสิงห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗ - บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบคา - บ้านโนนศิลา - บ้านภูดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ม.ค. 2562
จ้างเกรดปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ ๓ (สายทางสระเกล็ดลิ่น - นานายยุทธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (สายเลิงทุ่ม - ห้วยหวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง