วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมหลังคาบริเวณที่ล้างจานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กเล็ก อายุ ๓ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จำนวน ๔๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรบ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ (สายโปร่งแจ้ง - นาครึม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ (สายด้านข้างวัดแสงทองฆราวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายสะเดาหวาน - นานายคำสิงห์ หมู่ที่ ๗ บ้านโสกหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบไม่มีฝาปิด) หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อพันธุ์ไม้,ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุปลูก เพื่อใช้ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลหลุบคา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง