วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2561
ซื้อชุดเครื่องแบบ อปพร. จำนวน ๕๐ ชุด (ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า หมวกแก๊ป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างฝายดิน บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โคกไพรวัน หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายประเคน - บ้านนางละมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โึคกไพรวัน หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายประเคน - นางบัวลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ สายหอถังประปา SML - ทางหลวง ๒๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อยางนอกรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บค ๔๐๙๖ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๗๘๑๐ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง