วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมประตูหน้าต่างสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงพื้นที่ภายนอกรอบบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อชุดเครื่องแบบ อปพร. จำนวน ๕๐ ชุด (ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า หมวกแก๊ป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง