องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 2[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 284]
 
  โครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่...[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 298]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหลุบคา[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 298]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบ...[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 289]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหลุบคา[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 290]
 
  ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และค...[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 123]
 
  ลงพื้นที่บ้านโนนดินหอม หมู่ 8 ตำบลหลุบคา หลังจากได...[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 277]
 
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนัก...[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 308]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหลุบคา[วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 281]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูดิน ...[วันที่ 2022-01-12][ผู้อ่าน 282]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินห...[วันที่ 2022-01-12][ผู้อ่าน 327]
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 280]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29หน้า 30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45