องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม


ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ลงวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๐  ตามนัยมาตรา  ๗๗  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ไปแล้วนั้น
                   เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ  ทั้งนี้  การฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย 
                   เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  จึงให้ยกเลิกประกาศ  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อ้างถึง  และจัดให้ทำเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา แทนเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้    เอกสารประกอบ

ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา