องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา (สปสช.ตำบล)


ระเบียบข้อบังคับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

โดยที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561  เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  ให้มีความเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยกเลิกประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  
ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงได้จัดทำระเบียบข้อบังคับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พ.ศ. 2561  ไว้ 

    เอกสารประกอบ

ระเบียบข้อบังคับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา