องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา   ได้ดำเนินการจัดทำประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน  วินัยคุณธรรมและป้องกันการทุจริต  เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ประจำปี  2563  ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี  ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน  ตามรายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้
 
ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน  วินัยคุณธรรมและป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ  2563  โดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา