องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 - 2564)  สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ  ที่กำหนดไว้ว่า  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  (Zero  Tolerance $ Clean  Thailand) ” ร่วมกันต่อไป  และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ  ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน  โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป  นั้น
 
ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  จึงขอแจ้งการประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจำนงสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารงาน  ประจำปี  2563  มาเพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา