องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือคนพิการ [ 26 มิ.ย. 2566 ]82
2 บัตรประจำตัวคนพิการ [ 25 ก.ค. 2565 ]118
3 คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการสำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 22 มิ.ย. 2565 ]121
4 คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 21 มิ.ย. 2565 ]152
5 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ ในพื้นที่ตำบลหลุบคาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพลภาพ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ [ 8 มี.ค. 2565 ]147
6 ฐานข้อมูลคนพิการประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]169
7 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]159
8 สิทธิหรือสวัสดิการผู้สูงอายุที่หน่วยงานต่างๆจัดให้บริการ [ 20 ต.ค. 2564 ]233
9 ฐานข้อมูลผู้อายุ ผู้พิการ ผุ้ป่วยเอดส์ [ 30 ก.ย. 2559 ]248
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปี 2559 [ 15 ธ.ค. 2558 ]251
11 หนังสือประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ , ผู้พิการ ประจำปี 2559 [ 29 ต.ค. 2558 ]238