องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือคนพิการ [ 26 มิ.ย. 2566 ]92
2 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]61
3 ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปี 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]42
4 บัตรประจำตัวคนพิการ [ 25 ก.ค. 2565 ]132
5 คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการสำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 22 มิ.ย. 2565 ]137
6 คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 21 มิ.ย. 2565 ]167
7 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ ในพื้นที่ตำบลหลุบคาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพลภาพ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ [ 8 มี.ค. 2565 ]159
8 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]171
9 สิทธิหรือสวัสดิการผู้สูงอายุที่หน่วยงานต่างๆจัดให้บริการ [ 20 ต.ค. 2564 ]244
10 ฐานข้อมูลผู้อายุ ผู้พิการ ผุ้ป่วยเอดส์ [ 30 ก.ย. 2559 ]259
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปี 2559 [ 15 ธ.ค. 2558 ]263
12 หนังสือประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ , ผู้พิการ ประจำปี 2559 [ 29 ต.ค. 2558 ]251