องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา (พ.ศ.2559-2561)

          องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา     ภายในเขตพื้นที่ขององค์การให้มีศักยภาพ  เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชน   โดยเน้นที่ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก  โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า   เพราะเราเชื่อว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยมบางประการที่ยึดถือ  ซึ่งวิสัยทัศน์จะเป็นผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีต  พิจารณาปัจจุบันและมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า  จึงกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ไว้ดังนี้

 

  ชุมชนเข้มแข็ง  เพิ่มผลผลิตการเกษตร 

พัฒนาเศรษฐกิจ  เน้นชีวิตแบบพอเพียง

 

พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพ   เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล   ในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

พันธกิจที่  2 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง   สมดุลและยั่งยืน   โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม  ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร

พันธกิจที่   3  สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรป่าไม้  พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ

พันธกิจที่   4   พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง   การบริหาร   และการปกครอง   ให้กับประชาชน   สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ  และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบล

พันธกิจที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล  ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

          2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

          5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน