องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


 
นายสมพงษ์  บุญทัน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.
088-5486101

นางสาวมะลิวรรณ  พานตะศรี
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.095-6094874
 
 

นางสาวฤทัยวรรณ  เหล่าคนค้า
นางจิรนันท์  นาชัยภูมิ - ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.081-7392069
 ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.092-393-6294
 ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร....................
 
   
นางอลิษา  ศรีวงษา นางสาวชลนันท์  มาศศรี นางนิลยา  ภูดวง 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโทร.082-861-3491 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
โทร. 089-283-5898
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร. 082-158-0952