องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

             องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาเป็นตำบลหนึ่งในสิบตำบลของอำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ  ประมาณ  10  กิโลเมตร  ตามทางหลวง รพช.  ชย  11015  (สระแต้ หนองผักหลอด)  โดยแยกจากทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  201  (ชัยภูมิ ชุมแพ)  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา   ตั้งอยู่หมู่ที่  10  บ้านห้วยหวาย ตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

¯   อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

            ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองสังข์      อำเภอแก้งคร้อและตำบลธาตุทอง  อำเภอภูเขียว

            ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลหนองไผ่              อำเภอแก้งคร้อ                          จังหวัดชัยภูมิ

            ทิศตะวันออก        ติดต่อกับตำบลบ้านแก้ง              อำเภอแก้งคร้อ                          จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลหลุบคา/หนองขาม  อำเภอแก้งคร้อ                            จังหวัดชัยภูมิ

¯   เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  แบ่งเขตการปกครองเป็น  10  หมู่บ้าน  ดังนี้

1.  บ้านหลุบคา                             หมู่ที่ 1

2.  บ้านโคกไพรวัน                         หมู่ที่ 2

3.  บ้านเลิงทุ่ม                              หมู่ที่ 3

4.  บ้านโนนศิลา                            หมู่ที่ 4

5.  บ้านภูดิน                                หมู่ที่ 5

6.  บ้านเหล่าเกษตร                        หมู่ที่ 6

7.  บ้านโสกหว้า                            หมู่ที่ 7

8.  บ้านโนนดินหอม                       หมู่ที่ 8

9.  บ้านเหล่ากาดย่า                        หมู่ที่ 9

10.  บ้านห้วยหวาย                         หมู่ที่ 10