องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
กองช่าง

 
-ว่าง-
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นายนันตพงษ์  พงษ์สะพัง   นายหฤษฎ์ พัฒนจันทร์ นายอภิสิทธิ์  สินธุภูมิ
ผู้ช่วยช่างโยธา   ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ   ผู้ช่วยธุรการกองช่าง

โทร. 091-880-9753   โทร. 084-829-4669