องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
กองคลัง

 
นางจิรนันท์  นาชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง 
โทร. 092-393-6294

 
 
นางสุกัลยา บริบูรณ์
 นางนิตยา  เข่งพิมพ์ 
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
โทร. 084-992-8487
โทร. 096-961-1827

 
 
 
นางนันทิยา ทองดีนอก
นางสาวพุทธรุ่ง  ชาญฤทธิ์    นางสาวสุภา  คนบุญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร. 064-687-4849 โทร. 083-747-9758 โทร. 086-243-3738