องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
นายสมพงษ์  บุญทัน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
088-5486101

นางสาวมะลิวรรณ  พานตะศรี
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
095-6094874
 
 
  นางสาวฤทัยวรรณ  เหล่าคนค้า  
  หัวหน้าสำนักปลัด
081-7392069
 
   
นายอัครินทร์ ผลเสนอง นายนิกร ไมขุนทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
091-8755421
เจ้าพนักงานป้องกันภัยฯ
081-7574569

 
 
นางสาวอัญชนา จรโคกกรวด
 นางสาวสุภารัตน์  ประเสริฐชัย
นายกิตติพงษ์ สีแสวง
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
080-074-5269
 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
088-2965594
พนักงานขับรถดับเพลิงพร้อมกระเช้า

 
นายเภชา พะนะลาภ นายอ๊อด  พื้นดอนเค็ง
 นายประยงค์  บำรุงภูมิ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
-
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
087-0658264
พนักงานประจำรถขยะ
-
 

 นายทองใบ  โพธิ์ใต้
 นายคมสันต์  ทองวิเศษ
นายอ่อนจันทร์  ร้อยบาท
พนักงานประจำรถขยะ
 พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ


  นายทวี ใตรภูมิ นางสายทอง ตระกูลศรี
นางสาวอมรัตน์  พันธ์โยศรี
พนักงานขับรถ 
แม่บ้าน
พนักงานจ้างทั่วไป 
098-256-2791

     
นายคำมวล วรรณพงษ์
  นายสุรินทร์ อ่อนอุทัย
พนักงานจ้างทั่วไป    พนักงานจ้างทั่วไป  
093-491-4797