องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
สภา อบต.


นายภานุวัฒน์  พรรณขาม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 098-340-9691


นายโกมลิ  โชคบัณฑิตย์ นายสมพงษ์  บุญทัน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 063-259-7411 โทร. 088-548-6101


นายพงษ์ศักดิ์  หินประกอบ
นายเทพนรินทร์  เคนานันท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  2
โทร. 087-296-5138
โทร. 085-634-7490


นายสายฝน  คนบุญ
นายสมบูรณ์  ผลมาตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  4
โทร. 093-427-6569
โทร. 062-237-7328


นายมานิตย์  จันทนาม
นางวราภรณ์  เทพจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  6
โทร. 098-194-1249
โทร. 096-845-4939


นายเชิดพงษ์  นากร
นายสง่า  พงษ์สะพัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  9
โทร. 065-101- 3277
โทร. 085-015-5057