องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายประมวล  สูงภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา
โทร. 098-673-1993


นายกิตติพงษ์  ลอยครบุรี
นายสลิต  หาญอาสา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
โทร. 081-976-0499
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
โทร. 089-996-7679
 
นายจักรพันธ์ พรรณขาม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
โทร. 093-104-5371
 
นายสมพงษ์  บุญทัน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.
088-5486101

นางสาวมะลิวรรณ  พานตะศรี
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.095-6094874