องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ร่วมกับ จิตอาสา และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลหลุบคา นำโดยนายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หลุบคา เจ้าหน้าที่อบต.หลุบคา รพ.สต.หลุบคา สภ.แก้งคร้อ ผู้นำหมู่บ้านอสม.และประชาชนชาวตำบลหลุบคา ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณสระน้ำสาธารณะประโยชน์สระหลุบกรุง บ้านหลุบคา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบคา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ภาครัฐและประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อธรรมชาติ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567 อีกทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยน แปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลหลุบคา
2024-07-11
2024-06-27
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-22