องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2567


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือในหมู่บ้านหรือชุมชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อลดกรณีพิพาทและความขัดแย้งในหมู่บ้านหรือชุมชน อีกทั้งมีความรู้ความสามารถในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในท้องถิ่น ลดการนำคดีขึ้นสู่ศาล เพื่อประชาชนในชุมชนทราบถึงสิทธิของตนเองในฐานะผู้เสียหาย จำเลยในคดีอาญา สิทธิในการร้องทุกข์ รวมทั้งสิทธิขอรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากกองทุนยุติธรรม ซึ่งได้รับความรู้จาก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ โดยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติต่างๆ ดังนี้

-พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

-พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559

-พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2565

-พระราชบัญญัติรถยนต์/รถจักรยนต์ (ความคุ้มครอง)

วันพฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

2024-07-11
2024-06-27
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-22