องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี พ.ศ. 2567


วันที่ 29 มีนาคม 2567 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้จัดโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี พ.ศ. 2567 วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2567 โดยท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ท่านสลิต หาญอาสา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามแผนพัฒนา และเจ้าหน้าที่ อบต. ที่รับผิดชอบ รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 57 ท่าน

2024-07-11
2024-06-27
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-22