องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


งานบุญประเพณีทอดเทียนรวมของชาวตำบลหลุบคา ประจำปี 2566 ณ วัดแถวอรัญญา บ้านหลุบคา - ห้วยหวาย


วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหลบคา ได้ทำพิธีเปีดงานบุญประเพณีทอดเทียนรวม ของชาวตำบลหลุบคา ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ(สส.แสน) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางจริยา สุจริยา(ส.จ. ชัยภูมิ เขต 1) นายอภิสิทธิ์ เวียงวิเศษ (ส.จ.ชัยภูมิ เขต 2) นายนพกรณ์ วัชรจำรูญ (ส.จ. ชัยภูมิ เขต 3)โดยนายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตตำบลหลุบคาร่วมพิธีเปิดงานบุญประเพณีทอดเทียนรวมของชาวตำบลหลุบคา ประจำปี 2566 ณ วัดแถวอรัญญา บ้านหลุบคา - ห้วยหวาย ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน และความสามัคคีของคนในชุมชนอีกทั้งยังเป็นการร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมสืบทอดทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

2024-07-11
2024-06-27
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-22