องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566


วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ปลัด อบต. หลุบคา รองปลัด อบต. หลุบคา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลเด็กนักเรียนเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากและการโภชนาการสำหรับเด็กตามวัย และมีกิจกรรมสาธิตวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี โดยผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมทั้งเจ้าพนักงาน​ทัน​ต​สาธารณสุข​ชำนาญ​งาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบคา ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนให้ปราศจากโรคฟันผุ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และนักเรียน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-25
2023-11-24
2023-11-19
2023-11-16
2023-11-15
2023-11-14
2023-11-13
2023-11-10