องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


โครงการอบรมอาชีพเลี้ยงสัตว์ปีก สำหรับผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วย สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ผู้นำหมู่บ้าน ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตำบลหลุบคา ได้ดำเนินการโครงการอบรมอาชีพเลี้ยงสัตว์ปีก สำหรับผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดย นางสาวชลนันท์ มาศศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ซึ่งการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  การผลิตอาหารลดต้นทุน การฉีดวัคซ๊นป้องกันโรคที่เกี่ยวข้อง  และสิทธิของคนพิการ  ตลอดจนได้สร้างเครือข่ายช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่  มีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  80  คน

2024-07-11
2024-06-27
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-22