องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พฤษภาคม 2566


วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยนายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เป็นประธานเปิดประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กอง ทุกกอง และเจ้าหน้าที่ อบต. ทุกคน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ในการบริหารจัดการระบบงานให้มีประสิทธิภาพ  การจัดทำ ITA ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ปิดระบบเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน  2566 ที่ผ่านมา และแจ้งรายงานข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนและประพฤติมิชอบในหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  รอบ 6 เดือน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาไม่พบเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบร่วมกัน ตามมาตรการสร้างการรับรู้ เรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้ประชาชนได้รับทราบ  และรายงานผลความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน  พร้อมเน้นย้ำกำชับให้ทุกส่วนราชการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ครบถ้วน  เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน และเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

2024-07-11
2024-06-27
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-22