องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566


ระหว่างวันที่  1 -  15 พฤษภาคม  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดย นายประมวล  สูงภูเขียว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  มอบหมายให้ นางสาวไพจิตร  วงศ์พรหม  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  พร้อมด้วย นางสัมฤทธิ์  จอดนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ออกนอกสถานที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาชำระภาษี ภายในตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

2024-07-11
2024-06-27
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-22