องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


การจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2566


วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย นายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ นักวิชาการศึกษา คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมีกิจกรรมแจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งผู้ปกครองได้ปรึกษาหารือ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หลุบคา ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง เด็ก ๆ นักเรียน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการทุกคน

2024-07-11
2024-06-27
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-22