องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


ประชุมการคัดเลือกตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)


วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.๓0 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยนายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้เป็นประธานเปิดการประชุมการคัดเลือกตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จาก ๑๐ หมู่บ้าน ในตำบลหลุบคา เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จำนวน ๒ คน และใน เวลา ๑๐.๓0 น. ได้เป็นประธานเปิดการประชุมการคัดเลือกตัวแทนชุมชน จาก ๑๐ หมู่บ้าน ในตำบลหลุบคา เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จำนวน ๕ คน ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งใน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

2023-01-19
2023-01-14
2023-01-13
2022-12-27
2022-12-26
2022-12-15
2022-12-08
2022-12-05
2022-11-23
2022-11-18