องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


รณรงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ 2 และบ้านเหล่ากาดย่า หมู่ที่ 9


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยนายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อบต.หลุบคา ลงพื้นที่บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ 2 และ บ้านเหล่ากาดย่า หมู่ที่ 9 ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 2 และ หมู่ 9 เพื่อรณรงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยแผนปฏิบัติการของอบต.หลุบคา ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ทุกหมู่บ้าน ต้องมีครัวเรือนสมัครเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 50 %

2024-02-29
2024-02-28
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-09
2024-02-08